แนวทางบริการนิติจิตเวชเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดทางอาญา

Dublin Core

Description

เล่มนี้ คณะทำงานด้านนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อันประกอบด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติจิตเวชและกฎหมายเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบริการนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ได้พัฒนาระบบบริการเฉพาะทางให้มีมาตรฐานขึ้น ทั้งในหน่วยงานกรมสุขภาพจิต และหน่วยบริการด้านนิติจิตเวชในเขตสุขภาพ เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดคดีอาญา ที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนและละเอียดอ่อนในกระบวนการบำบัดรักษา แก้ไขและฟื้นฟู ทั้งเด็กและเยาวชน ครอบครัว และผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนและสังคม

Source

คณะกรรมการนิติสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

หนังสือ

Language

Type

Identifier

ISBN 978-616-11-4660-3

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking