คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (5 total)

  • Tags: ยา

Capture.PNG
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานยาจิตเวชที่ถูกต้อง วิธีการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับบริการเปลี่ยนพฤติกรรมความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ

Position: 1065 (256 views)

ICODR.pdf
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้จัดโครงการพัฒนาการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช เพื่อจัดทำโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุราและยาเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช…

Position: 54 (1931 views)

ยาโซเดียมวาลโพรเอท.pdf
แผ่นพับ ความรู้เรื่องยาโซเดียมวาลโพรเอท

Position: 709 (328 views)

ความรู้เรื่องยาเมทิลเฟนิเดท.pdf
แผ่นพับ ความรู้เรื่องยาเมทิลเฟนิเดท

Position: 687 (333 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2