คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Tags: ยา

ICODR.pdf
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้จัดโครงการพัฒนาการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช เพื่อจัดทำโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุราและยาเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช…

Position: 193 (532 views)

ยาโซเดียมวาลโพรเอท.pdf
แผ่นพับ ความรู้เรื่องยาโซเดียมวาลโพรเอท

Position: 642 (158 views)

ความรู้เรื่องยาเมทิลเฟนิเดท.pdf
แผ่นพับ ความรู้เรื่องยาเมทิลเฟนิเดท

Position: 624 (164 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2