แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan: BCP) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานส่วนกลางกรมสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

แผนนประคองกิจการจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานส่วนกลาง กรมสุขภาพจิตให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการป้องกันตรวจค้น และตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤติ เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการหรือบรรเทาความรุนแรง จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. เพื่อรับรองความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่ และทรัพย์สินในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งลดผลกระทบทางการเงิน กฎหมาย ชื่อเสียง และผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงานส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต
3. เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ทั้งด้านการฝึกอบรม การวิจัย การบริการ และการสนับสนุนงานอื่นๆ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด จากบุคลากร อุปกรณ์ที่จำเป็น และอุปกรณ์การสื่อสาร

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2021-06-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking