หลักสูตรการให้คำปรึกษำครอบครัวสำหรับผู้ให้คำปรึกษา คลินิกจิตสังคมในระบบศำล

Dublin Core

Description

หลักสูตรเล่มนี้ต่อยอดจาก 1. หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2. หลักสูตรการให้คำปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด สำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล ที่ผู้ให้คำปรึกษาต้องผ่านการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรข้างต้น และมีประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษารายบุคคล เนื้อหาของหลักสูตรการให้คำปรึกษาครอบครัว จะประกอบด้วย การประเมินครอบครัว กระบวนการและทักษะในการให้คำปรึกษา เพื่อนำไปสู่การเยียวยาบาดแผลทางใจให้กับผู้รับคำปรึกษา

“ครอบครัว” ถือเป็นหน่วยทางสังคมที่มีความสำคัญ เป็นพื้นที่ในการบ่มเพาะกรอบความคิดค่านิยม ความเชื่อ ฯลฯ หล่อหลอมความเป็นตัวตนในการเติบโต การใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตของบุคคลพลังของครอบครัวจะเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้ผู้ที่เคยกระทำผิดได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นสสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรเล่มนี้ จะเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในศาลต่าง ๆ ที่สนใจต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN : 978-616-11-4260-5

Date Created

2021-05-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking