หลักสูตรวิทยากรการให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล

Dublin Core

Description

หลักสูตรวิทยากรการให้คำปรึกษา คลินิกจิตสังคมในระบบศาลนี้้ถือเป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาวิทยากรการให้คำปรึกษา ซึ่่งเป็นกลไกสำคััญสำหรัับการเพิ่่มศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาให้มีทักษะการให้คำปรึกษาการทำความเข้าใจชีวิตมนุษย์ซึ่งมีความหลากหลายและมีประสบการณ์ แตกต่างกัน ตระหนักถึงบทบาทและคุณค่าของคลินิิกจิตสังคมมีความเข้าใจระบบการดำเนินงานคลินิกจิตสังคม สามารถเชื่่อมโยงกับการให้้บริการในระบบสาธารณสุุุขได้อย่างลงตัว มีทัศนคติที่่ดีต่อผู้รับคำปรึกษา นอกจากนี้วิทยากรการให้คำปรึกษายังต้องมีทักษะการสอนที่ดีหลักสููตรนี้้จึงได้ออกแบบให้้มีการสร้้างบรรยากาศที่่เอื้อต่อการเรีียนรู้ ครอบคลุุมทั้งความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) สสส. หวังเป็นอย่่างยิ่่งว่า “หลักสููตรวิิทยากรการให้้คำปรึึกษา คลินิกจิตสัังคมในระบบศาล” เล่่มนี้้ มีส่วนสำคััญในการสร้้างวิทยากรการให้้คำปรึกษาให้้เข้้าใจหลักการให้คำปรึกษาที่่สอดคล้้องกัับบริบทของคลินิกจิตสังคม และทักษะการสอนที่่สามารถผลิตผู้ให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพให้กับคลินิกจิตสังคมต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN 978-974-296-946-2

Date Created

2021-12-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Social Bookmarking