หลักสูตรแกนกลางการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้คำปรึกษา คลินิกจิตสังคมในระบบศาล

Dublin Core

Description

หลักสููตรนี้เป็นการสรุปรวบยอดความรู้และทักษะการให้้คำปรึกษาเพื่่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการอบรมเตรียมความพร้อมสร้างเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้ให้้คำปรึกษามีการสร้างความรู้ความเข้้าใจผ่่านการทำกิจกรรมและการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมคำอธิบายผ่่านการสาธิิตประกอบการให้คำปรึกษาโดยสามารถนำกระบวนการดังกล่าวนำไปปรับใช้้ในสถานการณ์์จริงได้

สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่่า “หลักสูตรแกนกลางการให้้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” เล่่มนี้้จะเป็นองค์ความรู้ที่่สำคัญั ในการพัฒันาศักยภาพให้กับผู้ให้คำปรึกษาด้าน
จิตสังคมในศาลต่า่งๆที่่สนใจต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN 978-974-296-947-9

Date Created

2021-12-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Social Bookmarking