คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (96 total)

  • Type is exactly "แผ่นพับ"

เสริมสร้างความสุข 5 มิติ 3.1.pdf
แผ่นพับ เสริมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลเสริมสร้างความสุขในชีวิต 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ ด้วยการฝึกบันทึกความสุขและมีสติด้วยตนเอง

Position: 1245 (100 views)

แผ่นพับเสริมสร้างพลังใจ (1).pdf
แผ่นพับเสริมสร้างพลังใจ เพื่อปลุกพลังภายในตัวบุคคลให้สามารถดูแลจิตใจเบื้องด้น ด้วย 6 เทคนิดในการสร้างพลัง “อึด ฮึด สู้”

Position: 1167 (222 views)

กิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับเด็กสมาธิสั้น.pdf
กิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับเด็กสมาธิสั้น ประกอบด้วย
การฝึกการกำหนดลมหายใจ
การนั่งสมาธิ
กิจกรรมการเคลื่อนไหว
การเล่นเกมการศึกษา
การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน
การทำงานศิลปะและงานประดิษฐ์
กิจกรรมดนตรีและกีฬา
ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

Position: 872 (291 views)

โรคสมาธิสั้น.pdf
ความบกพร่องของพัฒนาการของสมอง ทำให้เกิดความผิดปกติของสารสื่อประสาท ในวงจรของสมองส่วนหน้า ในปัจจุบันเชื่อว่าเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดูไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรง แต่มีส่วนให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น…

Position: 841 (296 views)

แผ่นพับโรคออทิสติก.pdf
โรคออทิสติกเป็นโรคพัฒนาการทางสมองที่พบเจอได้บ่อยในปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นโรคที่มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด แต่กว่าพ่อแม่จะสังเกตรู้มักจะเป็นช่วงวัย 2 ขวบไปแล้ว เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายที่ปกติ…

Position: 924 (283 views)

แผ่นพับเสริมสร้างพลังใจอึด ฮึด สู้ (1).pdf
เสริมสร้างพลัง อึด ฮึด สู้

Position: 826 (298 views)

1646620242489.pdf
โควิด-19 โทรตาม ถามเยี่ยม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

Position: 1096 (251 views)

1646618830866.pdf
Bipolar

Tags: ,

Position: 764 (313 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2