คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงขึ้น เพื่อให้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) และผู้ที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) ได้ใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง ให้แก่ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถดำเนินงานดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Rights Holder

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 44 (1132 views)