คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ภาพพลิกกิจกรรมสำหรับการฝึกและดูแลเด็กออทิสติก ชุดที่ 1 : การกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า

Dublin Core

Description

กิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า ประกอบด้วย ประสาทสัมผัสทางกาย ตา หู ลิ้น จมูก เป็นการพัฒนาสมองเด็กให้ตื่นตัวและทำหน้าที่ได้ดีขึ้น ให้สามารถรับรู้เกี่ยวกับตัวเอง มีสัมพันธภาพกับผู้สอน และพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

Publisher

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Rights Holder

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 353 (737 views)