ภาพพลิกกิจกรรมสำหรับการฝึกและดูแลเด็กออทิสติก ชุดที่ 1 : การกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า

Dublin Core

Description

กิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า ประกอบด้วย ประสาทสัมผัสทางกาย ตา หู ลิ้น จมูก เป็นการพัฒนาสมองเด็กให้ตื่นตัวและทำหน้าที่ได้ดีขึ้น ให้สามารถรับรู้เกี่ยวกับตัวเอง มีสัมพันธภาพกับผู้สอน และพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

Social Bookmarking