คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น (ฉบับปรับปรุง)

Dublin Core

Description

คู่มือเล่มนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ศูนย์พัฒนาเด็ก (ศพด.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ใช้เป็นแนวทางและพัฒนารูปแบบของตนเองในการดูแลและส่งเสริมเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking