คู่มือการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

Dublin Core

Description

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัย รวมถึงสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียน มีแนวทางและสามารถดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนและผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ที่เกินขีดความสามารถของระบบโรงเรียนจะดูแลได้ และสามารถส่งต่อหน่วยบริการสาธารณสุขระดับสูงขึ้นต่อไปได้อย่างเหมาะสม

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking