Browse Items (4 total)

  • Tags: สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

1. Case Conference.pdf
การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในการปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหายุ่งยากชับซ้อน อันเป็นบทบาทสำคัญของครูแนะแนวตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน…

media-20200312102202.pdf
คู่มือปฏิบัติเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชุมชน เพื่อใช้ควบคู่ไปกับแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า ประกอบด้วยคำแนะนำวิธีการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าดังกล่าว…

5-5948-1487561228.pdf
คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัย รวมถึงสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2