แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (Super Specialist Service: SSS) สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตในฐานะกรมวิชาการที่ดูแลสุขภาพจิตของประชาชนไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน จึงได้พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้มีการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เขตสุขภาพไม่สามารถให้บริการได้ ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพให้สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบส่งต่อในรูปแบบเครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ โดยได้จัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ในหน่วยบริการจิตเวชทั่วไป สังกัดกรมสุขภาพจิตขึ้น เพื่อให้หน่วยบริการจิตเวช ได้มีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานของการให้บริการและมีทิศทางขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่สอดคล้องกับการให้บริการจิตเวชในเขตสุขภาพ

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking