คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (11 total)

  • Creator is exactly "กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต"

ab.pdf
แม้ว่าประเทศไทยจะกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังทวีความรุนแรงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม…

Position: 424 (220 views)

ICODR.pdf
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้จัดโครงการพัฒนาการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช เพื่อจัดทำโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุราและยาเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช…

Position: 374 (255 views)

Super Specialist Service.pdf
กรมสุขภาพจิตในฐานะกรมวิชาการที่ดูแลสุขภาพจิตของประชาชนไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน จึงได้พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้มีการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก…

Position: 222 (430 views)

Preceedings AIMHC 15th.pdf
15th Annual International Mental Health Conference and 13th Annual Child Mental Health and Psychiatry Conference “Mindfulness for Healthy Lives”

วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Position: 249 (405 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2