แนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี (Case conference) : ในสถานศึกษา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

Dublin Core

Description

การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในการปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหายุ่งยากชับซ้อน อันเป็นบทบาทสำคัญของครูแนะแนวตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบุคลากรสาธารณสุขซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานเครือข่ายเพื่อการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในการให้ความรู้ ร่วมกับการให้ความเห็นเชิงวิชาการ

"แนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) : ในสถานศึกษาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข" ฉบับนี้ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โดยกลุ่มงานสุขภาพจิตโรงเรียนและชุมชน ได้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนนักวิชาการผู้สนใจ มีแนวทางในการร่วมประชุมปรึกษารายกรณีในสถานศึกษา ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย บทบาทสาธารณสุขกับขั้นตอนการประชุมปรึกษารายกรณี ความรู้ และทักษะที่สำคัญ โดยผู้จัดทำพร้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปปฏิบัติงานจริงต่อไป

Source

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-974-296-864-9

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking