การสร้างวินัยเชิงบวก

Dublin Core

Description

วินัยเชิงบวก” ยืนอยู่บนหลักความเชื่อที่ว่า ไม่มีเด็กคนใดเป็นเด็กเลวร้าย มีแต่การแสดงออกพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีพฤติกรรมดีต้องได้รับการสอนและสนับสนุน พฤติกรรมไม่ดีต้องได้รับการปรับโดยไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางกายและวาจา

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2020-02-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking