Browse Items (4 total)

  • Date is exactly "2019-07-01"

คู่มือการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย.pdf
คู่มือการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับปู่ย่าตายายใช้ในการส่งเสริมอีคิวบุตรหลานในช่วงปฐมวัย (3-5 ปี) ให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข…

คู่มือสร้างสรรค์พลังใจให้วัยทีน Teen62.pdf
คู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับพลังสุขภาพจิต แนวทางและแผนการสอนสํา หรับสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในวัยรุ่น เป็นคู่มือที่สามารถศึกษาด้วยตนเอง เหมาะสํา หรับบุคลากรสาธารณสุข ครูรวมถึงหน่วยงานหรือบุคลากรที่ทํา งานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น…

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน.pdf
กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญของการสร้างความสุขให้คนวัยทำงาน จึงพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาและดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาทุกขั้นตอน…

คู่มือฝึกและดูแลเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง.pdf
คู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปกครองสามารถนำไปฝึกสอน
เด็กออทิสติกในเบื้องต้น เพื่อดึงเด็กออกจากโลกของตัวเอง เข้ามาสู่สังคมภายในบ้าน เตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ต่อไป…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2