คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: ผู้สูงวัย

แผ่นพับ 3 5 สุขในผู้สูงวัย (2).pdf
แผ่นพับ 5 สุขในผู้สูงวัย

Position: 364 (329 views)

ชุดความรู้การเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลสังค.pdf
ชุดความรู้ที่นำเสนอแนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ สรุปได้กระชับ เข้าใจง่าย รูปแบบการนำเสนอสวยงามน่าอ่าน และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง…

Position: 39 (1177 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2