Browse Items (3 total)

  • Tags: ผู้สูงวัย

1เทคโนโลยีการเสริมสร้างEQtotal.pdf
ปฐมวัย ถือเป็นช่วงเวลาที่เป็นรากฐานของการพัฒนาและเติบโตที่สําคัญที่สุดในชีวิต ในช่วงเวลาแรกเกิด-5 ปี เด็กจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทั้งสมอง ทักษะทางสังคม อารมณ์ และการเคลื่อนไหว ดังนั้น การพัฒนาและการลงทุนในเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้น ๆ…

ชุดความรู้การเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลสังค.pdf
ชุดความรู้ที่นำเสนอแนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ สรุปได้กระชับ เข้าใจง่าย รูปแบบการนำเสนอสวยงามน่าอ่าน และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2