คู่มือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มปัญหาการเรียน (สมาธิสั้น แอลดี ออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา เรียนรู้ช้า)

Dublin Core

Description

การดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มที่มีปัญหาการเรียน เริ่มจากความเข้าใจในปัญหาการเรียนที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น สมาธิสั้น แอลดีออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา เรียนรู้ช้า ฯลฯ สามารถคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา และสามารถดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมตามชนิดของปัญหา หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความรู้ทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โดยเจาะจงเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีปัญหาการเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุข บุคลากรด้านการศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เปิดมุมมองความรู้ใช้เป็นคู่มือในการดูแลเด็กและสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทต่างๆ ต่อไป

Date

Contributor

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-974-296-889-2

Access Rights

2018-07-01

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking