คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (5 total)

  • Tags: หลักสูตร

หลักสูตรการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจฯ.pdf
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)ที่กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความพยายามอย่างยิ่ง ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุม โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564…

Position: 118 (701 views)

แผ่นพับเด็กไทย   คิดเป็น    คิดดี    คิดให้_compressed.pdf
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพัฒนาเด็กไทยให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้เพื่อการก้าวต่อไป เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ทำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น

Position: 225 (497 views)

คู่มือจัดกิจกรรมฯ เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิ_compressed.pdf
คู่มือเล่มนี้นำเสนอแนวทางสำหรับบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู/พี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมให้กับครอบครัวเด็กวัย 3-5 ปี ในชุมชน เพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์…

Position: 82 (806 views)

3. หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้  (final-BY).pdf
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ได้เข้าถึงและเรียนรู้ถึงแนวคิด วิธีการและทักษะในการเสริมสร้าง “พลังใจ” ซึ่งได้บูรณาการไปกับการดำเนินงานเยียวยาช่วยเหลือจากทางภาครัฐ จากองค์กรต่างๆ…

Position: 21 (1585 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2