คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (81 total)

  • Tags: โควิด-19

เปลี่ยนร้ายTotal.pdf
ศักยภาพทางอารมณ์และจิตใจที่จะช่วยพาคุณก้าวผ่านภาวะวิกฤตและความไม่แน่นอนของชีวิตได้อย่างสง่างาม

Position: 39 (3848 views)

หนังสือวิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดฯ edit.pdf
การใช้ชีวิตในแต่ละวันของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน เรื่องภายในครอบครัว หรือแม้แต่เพียงแค่การออกมายังสถานที่สาธารณะต่างๆ ภายนอก ย่อมต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดความเครียดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิถีการใช้ชีวิตในปัจจุบัน…

Position: 104 (1910 views)

คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สําาหรับพยาบาล
การดูแลรักษาจะต้องดูแลทั้งด้านร่างกาย และทางด้านสังคมจิตใจควบคู่กันไป พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําาคัญในการที่จะต้องดูแลผู้เจ็บป่วยทางกายที่มาขอรับการรักษา…

Position: 85 (2237 views)

คู่มืการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับแพทย์  (final BY).pdf
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่เหมาะสําหรับแพทย์ผู้ให้บริการบนพื้นฐานความศรัทธา โดยคาดหวังว่าแพทย์เป็นผู้ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถในการบําาบัดรักษา การสื่อสารให้คลายจากความทุกข์ ความเจ็บป่วย การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) (โควิด-19)…

Position: 206 (1301 views)

2. คู่มือสื่อสารความรู้ เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้.pdf
ในสถานการณ์วิกฤตที่คนเราเผชิญนั้น การมีพลังใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการปรับตัว รับมือกับปัญหาและเจริญเติบโตไปสู่วิถีชีวิตที่ดีกว่าเดิม โดยคุณสมบัติทั้ง 3 ของพลังใจ อันได้แก่ พลังอึด พลังฮึด และพลังสู้ เป็นสิ่งที่มีในคนทุกคน

Position: 87 (2218 views)

3. หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้  (final-BY).pdf
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ได้เข้าถึงและเรียนรู้ถึงแนวคิด วิธีการและทักษะในการเสริมสร้าง “พลังใจ” ซึ่งได้บูรณาการไปกับการดำเนินงานเยียวยาช่วยเหลือจากทางภาครัฐ จากองค์กรต่างๆ…

Position: 80 (2334 views)

9. คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  (final BY).pdf
คู่มือนี้เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา…

Position: 126 (1681 views)

4. แบบบันทึกการเรียนรู้หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ  (final-BY).pdf
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เรื่อง เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ขึ้น โดยมีแบบบันทึกการเรียนรู้ฯ ฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาความรู้พร้อมกับบันทึกความคิดเห็นและสรุปแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับตนเอง…

Position: 148 (1541 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2