Browse Items (2 total)

  • Tags: วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า

FM-901-1573802375.pdf
มนุษย์ทั่วไปอาจมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีฮอรโมนเปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต่“เศร้าตามธรรมชาติ” กับ “โรคซึมเศร้า” นั้นต่างกัน โรคซึมเศร้า จะทำให้เกิดอารมณ์เศร้าต่อเนื่องยาวนาน (เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ) และรุนแรงจนเสียหน้าที่…

media-20200312102202.pdf
คู่มือปฏิบัติเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชุมชน เพื่อใช้ควบคู่ไปกับแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า ประกอบด้วยคำแนะนำวิธีการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าดังกล่าว…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2