คู่มือโปรแกรมบูรณาการการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช (ICOD-R) ฉบับปรับปรุง

Dublin Core

Description

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้จัดโครงการพัฒนาการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช เพื่อจัดทำโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุราและยาเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช โดยใช้โปรแกรมบูรณาการการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช (ICOD-R) เป็นต้นแบบ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด จากบุคลากรสหวิชาชีพด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพฯ จากสถาบัน/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ในการปรับกระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้เหมาะสม เพื่อลดการกลับมาเสพซ้ำ

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต จึงได้จัดทำคู่มือโปรแกรมบูรณาการการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช (ICOD-R) ฉบับปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช ให้ได้รับการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2021-10-06

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking