คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Date is exactly "2018-01-01"

แนวทางการเขียนหนังสือราชการ.pdf
การจัดทำแนวทางการเขียนหนังสือราชการเล่มนี้ สำนักงานเลขานุการกรมจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานสารบรรณ การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้เป็นระบบเดียวกัน และอ้างอิงได้ เพื่อเอื้ออำนวยในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว…

Position: 361 (723 views)

media-20200312102202.pdf
คู่มือปฏิบัติเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชุมชน เพื่อใช้ควบคู่ไปกับแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า ประกอบด้วยคำแนะนำวิธีการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าดังกล่าว…

Position: 26 (3997 views)

คู่มือการดูแลและฝึกทักษะพื้นฐานการทำงานแก่ผู้บกพร่อง.pdf
ในปัจจุบันรูปแบบและนโยบายในการให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไป (Normalization) เนื่องจากผู้บกพร่องทางสติปัญญามักจะประสบปัญหาในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม…

Position: 233 (972 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2