คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (134 total)

  • Rights Holder is exactly " กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข"

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564.pdf
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 เป็นศูนย์วิชาการ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดีมีความสุข…

Position: 1162 (15 views)

การดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม.pdf
infographic การดูแลจิตใจสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย

ก่อนเข้า
แรกเข้า
ระหว่าง
ก่อนออก
หลังออก

Position: 1128 (29 views)

แนวทางดูแลจิตในและการจำหน่ายและเตรียมชุมชนในโรงพยาบาลสนาม .pdf
แนวทางกำรดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม Cohort ward

Position: 1147 (23 views)

แผ่นพับเสริมสร้างพลังใจอึด ฮึด สู้ (1).pdf
เสริมสร้างพลัง อึด ฮึด สู้

Position: 1113 (42 views)

1017735.pdf
5 ร ดูแลใจ สู้โควิด-19

Position: 1137 (26 views)

1646726161015.pdf
ในสภาวะโควิด ระบาด หลายท่านมีความวิตกกังวล ในคลิปนี้จะบอกวิธีการจัดการกับความวิตกกังวลหลายอย่าง

Position: 1130 (27 views)

14 วันบันทึกแห่งชัยชนะ.pdf
จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดได้ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง การป้องกันการแพร่ระบาดเป็นสิ่งที่คุณสามารถช่วยได้ด้วยการกักตัวอยู่ในที่กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจ อาจมีความเศรียด ไม่สบายใจ ตลอดจนกังวลจได้…

Position: 1101 (46 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2