คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (77 total)

  • Tags: เด็ก

17.คู่มือการดำเนินงานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็ก อายุ 3-11 ปี สำหรับครู.pdf
แนวทางงานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็ก อายุ 3-11 ปี สำหรับครู ในสถานศึกษาระดับประถม ในการพัฒนาเด็ก ครูมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ…

Position: 139 (1612 views)

อีคิวคืออะไร.pdf
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก คือ การรู้จัก เข้าใจ และควบคุมทางอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

Position: 275 (1052 views)

1.เพศ SEX อย่าให้เด็กหลงทาง.pdf
หนังสือที่ให้การศึกษาเรื่องการให้ความรู้ ด้านเพศศึกษา กับเด็กและเยาวชนอย่างถูกวิธี

Position: 149 (1536 views)

1.ช่วยหนูคลายทุกข์สึนามิ.pdf
การฟื้นฟูสุขภาพจิตจากเหตุการณ์สึนามิ ของเด็กแต่ละวัย ปัญหาสุขภาพจิตที่อาจที่เกิดขึ้นและการช่วยเหลือเด็ก ซึ่งพ่อแม่ครู ญาติๆ และอาสาสมัครต่างๆ จะได้เข้าใจเด็กมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเด็กต่อไป

Position: 396 (795 views)

คู่มือจัดกิจกรรมฯ เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิ_compressed.pdf
คู่มือเล่มนี้นำเสนอแนวทางสำหรับบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู/พี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมให้กับครอบครัวเด็กวัย 3-5 ปี ในชุมชน เพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์…

Position: 172 (1462 views)

แผ่นพับเด็กไทย   คิดเป็น    คิดดี    คิดให้_compressed.pdf
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพัฒนาเด็กไทยให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้เพื่อการก้าวต่อไป เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ทำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น

Position: 267 (1061 views)

รวมปกอานีสกับกอล์ฟสู้โควิด-19หน้าเดี่ยวWEb.pdf
นิทานภาพ อานีสกับกอล์ฟ สู้โควิด - 19 เกิดขึ้นเพราะความห่วงใยในสถานการณ์วิกฤตของการระบาด โดยเชื่อว่า หนังสือและการอ่าน จะเป็นสื่อที่ทรงพลังในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกปฏิบัติ เพื่อดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กับคนรอบตัว

Position: 147 (1551 views)

FM-409-1559205731.pdf
แนวทางการดูแลเด็กชอบเล่นเกมหรืออินเตอร์เน็ต

Position: 524 (625 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2