คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (12 total)

  • Publisher is exactly "สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต"

9789241548618-tha (1).pdf
คู่มือปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) แก่ผู้คนหลังประสบเหตุการณ์วิกฤต ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นั้น ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนที่กำลังมีความทุกข์ โดยเคารพด้านมนุษยธรรม…

Position: 1230 (121 views)

FM-1770-1633524558.pdf
"เด็กเปรียบเสมือนผ้าสีขาว" "ช่วงทองของชีวิตคือ วัยแรกเกิด-5 ปี" คำกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นคำกล่าวที่เป็นจริงเพราะเป็นช่วงชีวิตที่มีพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว การดูแลเด็กปฐมวัย…

Position: 2 (11309 views)

4. School Network Cenferrence.pdf
เอกสารฉบับนี้ กลุ่มงานสุขภาพจิตโรงเรียนและชุมชนได้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมประสบการณ์ และการบรรยายสรุปองค์ความรู้โดยจิตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือกรณีดังกล่าวตามโครงการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference ในปีงบประมาณ…

Position: 384 (609 views)

3. One Hospital One School (OHOS).pdf
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยรุ่นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยพบขนาดของปัญหาทั้งประเทศไทย และทั่วโลกร้อยละ 20 ปัญหาสุขภาพวัยรุ่นที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบัน คือปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาการติดเกม ปัญหาความรุนแรงและปัญหายาเสพติด…

Position: 200 (922 views)

2. Training Course to Support Students with Risk Behavior.pdf
เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ทัศนคติ และแนวทางในการทำงานคู่เครือข่ายระหว่างบุคลากร สถานศึกษากับบุคลากรสาธารณสุข โดยผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา…

Position: 218 (885 views)

1. Case Conference.pdf
การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในการปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหายุ่งยากชับซ้อน อันเป็นบทบาทสำคัญของครูแนะแนวตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน…

Position: 23 (3368 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2