คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (11 total)

  • Publisher is exactly "สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต"

FM-1770-1633524558.pdf
"เด็กเปรียบเสมือนผ้าสีขาว" "ช่วงทองของชีวิตคือ วัยแรกเกิด-5 ปี" คำกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นคำกล่าวที่เป็นจริงเพราะเป็นช่วงชีวิตที่มีพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว การดูแลเด็กปฐมวัย…

Position: 20 (1454 views)

4. School Network Cenferrence.pdf
เอกสารฉบับนี้ กลุ่มงานสุขภาพจิตโรงเรียนและชุมชนได้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมประสบการณ์ และการบรรยายสรุปองค์ความรู้โดยจิตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือกรณีดังกล่าวตามโครงการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference ในปีงบประมาณ…

Position: 301 (350 views)

3. One Hospital One School (OHOS).pdf
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยรุ่นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยพบขนาดของปัญหาทั้งประเทศไทย และทั่วโลกร้อยละ 20 ปัญหาสุขภาพวัยรุ่นที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบัน คือปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาการติดเกม ปัญหาความรุนแรงและปัญหายาเสพติด…

Position: 367 (260 views)

2. Training Course to Support Students with Risk Behavior.pdf
เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ทัศนคติ และแนวทางในการทำงานคู่เครือข่ายระหว่างบุคลากร สถานศึกษากับบุคลากรสาธารณสุข โดยผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา…

Position: 282 (378 views)

1. Case Conference.pdf
การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในการปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหายุ่งยากชับซ้อน อันเป็นบทบาทสำคัญของครูแนะแนวตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน…

Position: 234 (417 views)

Binder111.pdf
ในปี ค.ศ. 2018 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศ "โรคติดเกม" (Gaming Disorder) เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช มีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ ครอบครัว การศึกษา การงานอาชีพ และสังคม

โรคติดเกม คือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสพติด ในทางสมองมีลักษณะคล้ายกับติดสารเสพติด…

Position: 245 (409 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2