Browse Items (11 total)

  • Publisher is exactly "สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต"

คู่มือแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับโรงยาบาลชุมชน ฉบับปรับปรุง.pdf
คู่มือจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการจัดระบบและพัฒนาบริการดูแลสังคมจิตใจของสถานบริการ โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลทางสังคมจิตใจในโรงพยาบาลชุมชน จากบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน…

มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิต-รพช.pdf
กรมสุขภาพจิตมุ่งหวังว่ามาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจะช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน มีทิศทางและเครื่องมือในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาบริการในมิติส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต…

161026147747057724.pdf
แนวปฏิบัตินี้ได้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่มีประสบการณ์ตรงหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต ผู้ปฏิบัติงานของคลินิกต่างๆ ตามกลุ่มวัยในโรงพยาบาลชุมชน…

1.pdf
การให้การดูแลทางสังคมจิตใจด้วยการใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อให้ผู้สูงอายุ รับรู้ เข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ทางด้านสังคม จิตใจ ที่มีผลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นและสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้สูงอายุรับมือกับสภาวะอารมณ์…

คู่มือEQ-12-16ปี.pdf
ปัญหาต่างๆ สามารถป้องกันได้หากมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเรื่องการควบคุมอารมณ์ตนเอง การรู้ถูกรู้ผิด รู้ถึงอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ผู้อื่น การตัดสินใจแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้มีสติ คิดถึงผลที่จะตามมาเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์…

คู่มือแนวทางการดูแล.pdf
คู่มือเล่มนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ศูนย์พัฒนาเด็ก (ศพด.)…

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน.pdf
กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญของการสร้างความสุขให้คนวัยทำงาน จึงพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาและดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาทุกขั้นตอน…

161026147747019361.pdf
คณะผู้จัดทำมุ่งหวังให้องค์ความรู้ฉบับนี้้เป็น "เครื่องมือ" สำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นที่มีบทบาทเป็นนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) และภาคีเครือข่าย ได้รู้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2